ระบบบริหารจัดการเอกสาร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เริ่มต้นใช้งาน

กรุณาเลือกทำรายการที่ต้องการ

หนังสือรับภายใน

สำหรับเจ้าหน้าที่

หนังสือรับภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

ทะเบียนสำเนาคำสั่ง

สำหรับเจ้าหน้าที่

903

หนังสือรับภายใน

แสดงรายการ

738

หนังสือรับภายนอก

แสดงรายการ

136

ทะเบียนสำเนาคำสั่ง

แสดงรายการ

676

ทะเบียนหนังสือส่งภายใน

แสดงรายการ

ขับเคลื่อนโดย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Education , Rajabhat Maha Sarakham University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน
อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ