ระบบบริหารจัดการเอกสาร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เริ่มต้นใช้งาน

กรุณาเลือกทำรายการที่ต้องการ

หนังสือรับภายใน

สำหรับเจ้าหน้าที่

หนังสือรับภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

ทะเบียนสำเนาคำสั่ง

สำหรับเจ้าหน้าที่

859

หนังสือรับภายใน

แสดงรายการ

695

หนังสือรับภายนอก

แสดงรายการ

136

ทะเบียนสำเนาคำสั่ง

แสดงรายการ

635

ทะเบียนหนังสือส่งภายใน

แสดงรายการ

ขับเคลื่อนโดย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Education , Rajabhat Maha Sarakham University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน
อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ


  • (080) 013 2157
  • 563410080144@gmail.com
  • สถานที่ทำการ อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม